WISTIL BIZNES PARK

PROJEKT:

Projekt architektoniczno – urbanistyczny zagospodarowania terenów poprzemysłowych

LOKALIZACJA:

Kalisz

DATA:

2016

STATUS:

Projekt koncepcyjny

KLIENT:

Wistil S.A.

ZESPÓŁ:

Maciej Mazur, Arkadiusz Kicki, Michał Okuniewski, Marcin Witosławski, Marcin Napiórkowski, Krzysztof Listopad, Wojciech Lewan

Opis projektu

Teren będący własnością przedsiębiorstwa Wistil, położony przy ulicach Majkowskiej w Kaliszu stanowi powszechny przykład przestrzeni poprzemysłowej z pozostałościami zdegradowanej technicznie, substancji budowlanej. Atrakcyjna lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta sprawia, że niezbędne jest kompleksowe, specjalistyczne, być może również wieloetapowe opracowanie poddające analizie stan istniejący

i kierunki potencjalnych zmian.

Korzystne położenie w strukturze miasta pozwala myśleć o projektowanym obszarze jako ważnym dopełnieniu programu usługowo – mieszkaniowego śródmiejskiej części Kalisza położonej w ramionach rzeki Prosny i kanału Bernardyńskiego. Teren będący przedmiotem opracowania projektowego posiada dobrą ekspozycję z obszaru tzw. Ogrodów Majkowa i stanowi swoiste przedpole dla sylwety historycznego zespołu urbanistycznego Kalisza. Bezpośrednie sąsiedztwo kanału Bernardyńskiego umożliwia przyłączenie terenu do pasma rekreacyjnego biegnącego wzdłuż kanału, a znajdującego swoją kulminację w Parku Miejskim.

 

Przedstawiona koncepcja zagospodarowania terenów poprzemysłowych byłej fabryki Zakładów Przemysłu Jedwabniczego „Wistil” w Kaliszu, wpisuje się we współczesne trendy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego opartego między innymi na założeniu ograniczenia rozrostu terytorialnego miasta na rzecz uzupełnienia i koncentrowania nowych funkcji wewnątrz istniejącej tkanki urbanistycznej.

Program funkcjonalny projektowanego zespołu zabudowy o nazwie WISTIL BIZNES PARK jest wynikiem prowadzonych analiz przedprojektowych oraz wspólnych założeń wypracowanych pomiędzy projektantami i Inwestorem.

Przyjęto zróżnicowany udział funkcji użytkowych w całościowym bilansie. Zaprojektowano: budynki o funkcji mieszkalnej w zabudowie wielorodzinnej, stanowiące wydzielone pasmo zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych położonych wzdłuż kanału Bernardyńskiego; budynki o funkcji biurowej z możliwością dowolnego podziału powierzchni użytkowej zgrupowane w południowo – zachodniej części terenu, dawny budynek mieszkalny rodziny Mullerów, objęty ochroną konserwatorską, zaprojektowano jako budynek biurowo administracyjny; budynek hotelowo – konferencyjny w standardzie odpowiadającym wymaganiom dla obiektów czterogwiazdkowych, będący uzupełnieniem funkcji komercyjnej założenia; budynek sportowo – rekreacyjny

w centralnej części założenia.

UWARUNKOWANIA URBANISTYCZNE

STAN ISTNIEJĄCY

PROPOZYCJA ZMIAN

 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU